دکتر سید حسین میرجلیلی

سید حسین میرجلیلی

دکتری اقتصاد

دانشيار پژوهشکده اقتصاد

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - تهران

آدرس: